Top 10 sản phẩm bán chạy

Sống
Giá từ: 1,450,000 đ
1-1,5kg/con King Crab Cái Red King Crab 2-4kg/con
*
Sống
Giá từ: 1,000,000 đ
Giá từ: 1,000,000 đ
> 1kg/con 500gr-700gr/con
*
Sống
Giá từ: 690,000 đ
Giá từ: 690,000 đ
6-8 con/kg 9-10 con/kg
*
Sống
Giá từ: 370,000 đ
Giá từ: 370,000 đ
>600gr/con 2-3 con/kg 4-5 con/kg
*
Sống
Giá từ: 620,000 đ
Giá từ: 620,000 đ
2-3 con/kg 4-5 con/kg
*
Sống
Giá từ: 800,000 đ
Giá từ: 800,000 đ
Cua cái 7-8con/kg Cua đực 6-7con/kg
*
Sống
Giá từ: 480,000 đ
Giá từ: 480,000 đ
7-8con/kg 2-4kg/con
*
Giá từ: 58,000 đ
Giá từ: 58,000 đ
100gr 1Kg
*
Sống
1,250,000 đ
10-12 con/kg
*