HÀNG NHẬP TƯƠI SỐNG
HÀNG TƯƠI SỐNG
NGAO SÒ ỐC
250K 
Giá từ: 300K 
95K 
CÁ TƯƠI SỐNG
CUA – GHẸ
Sống
550K 
Sống
Giá từ: 450K 
Sống
Giá từ: 550K 
TÔM HÙM – TÔM SÚ
Sống
Giá từ: 580K 
Giá từ: 350K 
Giá từ: 230K 
MỰC – BẠCH TUỘT
HÀNG ĐÔNG LẠNH
KHÔ CÁ 1 NẮNG
ĐẶC SẢN